Garantie

8 jaar garantie Leranti® warmtepanelen

Leranti B.V. biedt u 8 jaar fabrieksgarantie op de Leranti® infrarood panelen, ingaande vanaf de leverdatum. Dit geldt onverminderd en naast de wettelijke rechten die u als koper al heeft.

2 jaar garantie Accessoires & Afbeeldingen

Leranti B.V. biedt u 2 jaar fabrieksgarantie op:

  • Alle door Leranti B.V. aangeboden accessoires.
  • Door u aangeleverde afbeeldingen, die door ons op een paneel zijn aangebracht.

Dit alles ingaande vanaf de leverdatum. Dit geldt onverminderd en naast de wettelijke rechten die u als koper al heeft.

14 dagen niet goed geld terug garantie

Leranti B.V. biedt u de mogelijkheid om uw bestelling, zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze ontbinding dient voor een correcte afhandeling bij voorkeur schriftelijk te geschieden. U dient de gekochte producten vervolgens binnen 21 kalenderdagen aan Leranti B.V. (Langekamp 18C
5306 GV Brakel) te retourneren. Vermeld bij uw retourzending duidelijk uw naam, adres en uw ordernummer (zie de orderbevestiging). Wij zullen u dan de door u betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk (14 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen terug betalen. Uitzondering op deze regel zijn gepersonaliseerde infrarood panelen, dat zijn infrarood panelen voorzien van een RAL kleur afwijkend van de standaard RAL 9016 en panelen met een (eigen) afbeelding.Meer informatie over het ontbinden van uw aankoop treft u aan in de Algemene Voorwaarden op deze website.
De kosten van retournering van de producten aan Leranti B.V. komen voor rekening van de consument. De producten dienen voor zover mogelijk en indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en in hun originele verpakking te worden geretourneerd.

Exacte omschrijving garantie

Garantievoorwaarden van Leranti B.V.
I. Definities
1. In deze Garantievoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument

Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dealer

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Leranti is geautoriseerd als wederverkoper van Leranti-producten.

Garantiebewijs

De factuur of de aankoopnota en indien van toepassing bij Professionele kopers het overdrachtsprotocol.

Nieuwe apparatuur

Leranti®-producten.

Leverdatum

De dagdatum waarop het product in de macht van de Consument of Professionele koper is gesteld zoals die is vermeld op het Garantiebewijs.

Leranti B.V.

Leranti B.V.

KvK-nr.: 61727040   Btw-nr.: NL854463690B01

 

Kantoor adres
Productie / Showroom adres
Waterkers 10 Langekamp 18C
5308 LM Aalst 5306 GV Brakel
 

Tel: 0418-745092

Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00

Zaterdag, zondag en feestdagen: niet bereikbaar

Nieuwe apparatuur

Leranti® producten en toebehoren die na het einde van hun productieproces ongebruikt zijn gebleven tot het moment van verkoop en levering aan de Consument of Dealer. Apparaten die als demonstratiemodel hebben gediend worden daaronder niet begrepen.

Professionele koper

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, niet zijnde een Dealer.

Toebehoren

Accessoires bij en onderdelen van Nieuwe apparatuur die niet duurzaam bevestigd zijn aan of in het apparaat en waarvan de aanwezigheid niet noodzakelijk is voor het functioneren van het apparaat.

Verbruiksgoederen

Goederen die door het gebruik ervan ophouden te bestaan.

Voorschriften

De voorschriften zoals die blijken uit de handleiding bij het desbetreffende nieuwe apparaat.

II. Duur en aanvang van de Garantievoorwaarden

1. Leranti B.V. verleent vanaf de aflevering van de Nieuwe apparatuur acht (8) jaar fabrieksgarantie op de apparatuur en twee (2) jaar fabrieksgarantie op de door Leranti geleverde toebehoren zoals accessoires en afbeeldingen.

2. De garantietermijn voor Nieuwe apparatuur begint op de Leverdatum.

3. Door reparaties en vervangingsleveringen wordt de termijn van de fabrieksgarantie niet verlengd.

III. Voorwaarden

1. De Nieuwe apparatuur moet bij een Dealer of bij Leranti B.V. zijn gekocht binnen de EU, in Zwitserland of in Noorwegen en in de genoemde landen ook zijn opgesteld.

2. Op verzoek van Leranti B.V. moet het Garantiebewijs worden getoond.

3. Voor wat betreft Consumenten geldt dat de aanspraken onder deze Garantievoorwaarden gelden naast de aanspraken die Consumenten op grond van de wet hebben ten opzichte van degene waarbij de Consument de Nieuwe apparatuur heeft gekocht en doen aan die rechten op geen enkele wijze afbreuk. Samengevat zijn die verschillende rechten de volgende:

 

 
Nederlands consumentenrecht
Leranti® fabrieksgarantie acht jaar
Reparatie en vervanging
 Dekking voor storingen door gebreken indien het product niet voldoet aan hetgeen een consument in redelijkheid mag verwachten.  Storingen die zich voordoen worden hersteld of het product wordt vervangen, met inachtneming van garantievoorwaarden.
     
 Duur van aanspraken
 Duur is niet vast maar moet per geval worden vastgesteld op basis van hetgeen een consument redelijkerwijze van het product mag verwachten op het punt van gebreken.  8 jaar na levering.
     
 Kosten van dekking
 Geen Geen
     
 Wie aan te spreken
 De verkoper van het product.  Leranti B.V., eventueel via de Dealer
     
 Aard van de reparatie service
 Informatie beschikbaar bij verkoper.  Defecte apparatuur wordt opgestuurd naar Leranti B.V. (zie contactgegevens onderaan). Indien het defecte product binnen de garantie voorwaarden valt, dan zal het product zonder kosten retour worden gezonden.
     
 Reparatie of vervanging in het buitenland
 Informatie beschikbaar bij verkoper.  Ja, binnen EU landen, Zwitserland en Noorwegen.

 

IV. Inhoud en omvang van de garantie

1. Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Leranti B.V. De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Leranti.

2. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Leranti B.V., tenzij de door Leranti B.V. aangewezen en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.

3. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

V. Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:
1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding.

2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

3. afwijkende specificaties van een apparaat dat in een ander EU-land, in Zwitserland of Noorwegen is gekocht, waardoor het apparaat niet of slechts beperkt bruikbaar is.

4. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

5. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Leranti B.V. voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.

6. gebruik van niet-originele onderdelen en niet door Leranti B.V. vrijgegeven toebehoren.

7. het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing.

8. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door Leranti B.V. aangegeven tolerantiebereik liggen.

VI. Gegevensbescherming

1. De mogelijkheid bestaat dat Leranti B.V. bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het privé of zakelijk adres en het e-mailadres van een Consument verzamelt. Leranti B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door Leranti B.V. worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.

Heeft u een vraag, opmerking of een klacht?

Neem dan gerust contact op met Leranti B.V.. via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer

Telefonisch bereikbaar van

Maandag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00
Zaterdag, Zondag en feestdagen: niet bereikbaar